Intencja Rycerstwa Niepokalanej na marzec
Budzić grozę wśród sił piekła

O. Jarosław Pakuła OFMConv

Obraz dla artykułu: Rozważania na marzec

1 marca
Jr 17,5-10, Ps 1, Łk 16,19-31

Nasza codzienność prowadzi nas do spotkania z Bogiem w wieczności albo od Niego oddala. W każdym położeniu trzeba nam zachować ufność wobec Chrystusa, który nieustanie wzywa nas do rozpoznania w potrzebującym swego oblicza. W ten sposób stajemy się Jego przyjaciółmi.

2 marca
Rdz 37,3-4.12-13a.17b-28, Ps 105, Mt 21,33-43.45-46

Jak stać się dziedzicem Królestwa Bożego? Przynosząc dobre owoce nawrócenia. Pozwolić na to, by Bóg zebrał dobre plony mojego życia. Zgodzić się na Jego interwencję w mojej codzienności. Jeśli po ludzku stajemy się przegrani, w Bożych oczach, to, co przeżywamy, jeśli się na to godzimy, może stać się drogą przemiany wielu.

3 marca
Mi 7,14-15.18-20, Ps 103, Łk 15,1-3.11-32

Bóg jest miłosierny. Ile już razy w moim życiu stałem się uczestnikiem odpuszczenia moich grzechów? Jak wiele jest we mnie wdzięczności za ten dar Jego miłości? Doświadczając miłosierdzia, chcemy nieść je dalej. Oby z naszych ust jak najczęściej padały słowa wdzięczności, gdy jesteśmy świadkami powrotu tych, którzy się zagubili.

4 marca
III Niedziela Wielkiego Postu
Wj 20,1-17, Ps 19,1 Kor 1,22-25, J 2,13-25

Jesteśmy świątynią Boga. Czy pozwolimy Jezusowi na to, aby z naszych serc powyrzucał wszystko to, co sprawia, że ona staje się targowiskiem? Wejście Jezusa w naszą codzienność dokonać ma przemiany naszej mentalności. On chce w nas zbudować nową świątynię – wypełnić nas całkowicie swoją obecnością.

5 marca
2 Krl 5,1-15a, Ps 42, Łk 4,24-30

Jak często słowa Jezusa stają się dla mnie czymś niewygodnym? Stawiają mnie wobec konieczności weryfikowania swoich postaw i sposobu myślenia. Gdy zgadzam się na przyjęcie Jego słów, może dokonać się we mnie prawdziwa przemiana.

6 marca
Dn 3,25.34-43, Ps 25, Mt 18,21-35

Doświadczenie bezsilności, gdy zawiodły już wszystkie ludzkie sposoby radzenia sobie z tym, co trudne w nas lub obok nas, jest wezwaniem do tego, aby jeszcze bardziej zaufać Bogu. Zmiana myślenia rozpoczyna się od wejścia w mentalność przebaczenia okazywanego zawsze drugiemu człowiekowi.

7 marca
Pwt 4,1.5-9, Ps 147B, Mt 5,17-19

Bóg ułatwił nam ziemską pielgrzymkę, wskazując jasno, w jaki sposób mamy postępować. Wierność Dziesięciu Przykazaniom jest gwarancją trwania w obecności Boga.

8 marca
Jr 7,23-28, Ps 95, Łk 11,14-23

Czy jestem w stanie ustalić, dlaczego w moim postępowaniu pojawia się niewierność względem Boga? Jeśli jestem wewnętrznie skłócony, jak mam rozumieć, co Bóg dla mnie uczynił i czego pragnie przeze mnie dokonać? Obyśmy byli ludźmi takiej wiary, która sprawia, że zawsze jesteśmy z Jezusem i z Nim pragniemy zbierać.

9 marca
Oz 14,2-10, Ps 81, Mk 12,28b-34

Bycie niedaleko od Królestwa Bożego możliwe jest wtedy, gdy człowiek konsekwentnie zachowuje przykazanie miłości Boga i bliźniego. W drodze naszego wielkopostnego nawrócenia trzeba nam wracać do tych Jezusowych wskazań nieustanie.

10 marca

Oz 6,1-6, Ps 51, Łk 18,9-14

Powrócić do Boga, który pragnie mojej miłości. Kim chcę być? Faryzeuszem, który poczucie własnej sprawiedliwości buduje na podstawie oceniania innych ludzi, czy celnikiem świadomym swoich grzechów przed Bogiem. Nie bójmy się wołać: Boże, miej litość dla mnie, grzesznika!

11 marca
IV Niedziela Wielkiego Postu
2 Krn 36,14-16.19-23, Ps 137, Ef 2,4-10, J 3,14-21

Bóg, który jako pierwszy okazał mi swoją miłość, posyłając na świat swojego Syna. On wywyższony na Krzyżu ofiarował siebie Ojcu za grzech całego świata. Ja jestem tym grzesznikiem, za którego umarł Chrystus. On umarł za mnie i dla mnie. Bóg o mnie nie zapomniał, tylko czy ja nie zapominam o tym, co On dla mnie uczynił i czyni?

12 marca
Iz 65,17-21, Ps 30, J 4,43-54

Dlaczego wierzę w Boga? Obyśmy nie byli tymi ludźmi, wobec których sprawdzają się słowa Jezusa: Jeżeli nie zobaczycie znaków i cudów, nie uwierzycie. Mamy stawać się tymi, którzy wierzą każdemu słowu, które pochodzi od Jezusa.

13 marca
Ez 47,1-9.12, Ps 46, J 5,1-16

To, co otrzymujemy od Boga, jest dla nas wezwaniem do przemiany. Trzeba nam dzisiaj bardzo mocno przyjąć słowa Jezusa: Oto wyzdrowiałeś. Nie grzesz już więcej, aby ci się coś gorszego nie przydarzyło.

14 marca
Iz 49,8-15, Ps 145, J 5,17-30

Chrystus przyszedł na świat, aby ludzkości ukazać miłość Ojca. Bóg, który jest wierny swoim obietnicom. Bóg, który jest dla mnie łaskawy i miłosierny. Czy moje doświadczenie wiary pozwala mi z całą pewnością wypowiedzieć te słowa? Jeśli tak, znaczy to, że w relacji z Bogiem nie szukam siebie, lecz Jego.

15 marca
Wj 32,7-14, Ps 106, J 5,31-47

Przyjść do Jezusa, aby mieć życie i mieć w sobie miłość Boga. To, co winno niestanie ożywiać naszą wiarę. Jak wiele jest we mnie takiej tęsknoty i pragnienia?

16 marca
Mdr 2,1a.12-22, Ps 34, J 7,1-2.10.25-30

Jak postępuję z człowiekiem, który w moich kryteriach postrzegania jest dla mnie niewygodny? Jeśli w jakiś sposób nastaję na jego życie, podobny jestem do tych, którzy chcieli zabić Jezusa, dlatego że im się sprzeciwiał. Przemiana zawsze rozpoczyna się od spojrzenia we własne serce.

17 marca
Jr 11,18-20, Ps 7, J 7,40-53

Jezus, który dla każdego wierzącego ma się stać całym jego życiem. Wierzyć głęboko w to, że moja osobista relacja z Nim zmienia całe moje życie. Pociąga za sobą konsekwencje, które sprawiają, że jest we mnie poczucie sensu i wartości bycia z Nim i dla Niego.

18 marca
V Niedziela Wielkiego Postu
Jr 31,31-34, Ps 51, Hbr 5,7-9, J 12,20-33

Jezus przyciągnął mnie do siebie. Jak żywe we mnie jest to doświadczenie wiary? Pragnienie mojego serca, aby być jeszcze bliżej Niego. Tylko dla Niego. Tego, który z mego powodu umarł, abym ja miał życie. Jeśli te słowa jeszcze do mnie nie przemawiają, potrzeba mi wołać: Stwórz, o mój Boże, we mnie serce czyste.

19 marca
Uroczystość św. Józefa
Oblubieńca NMP
2 Sm 7,4-5a.12-14a.16, Ps 19, Rz 4,13.16-18.22,
Mt 1,16.18-21.24a

Nasz ludzki sposób myślenia przekreślany jest tak często Bożą interwencją. Trzeba nam dzisiaj zaczerpnąć najpierw z przykładu Abrahama, który: wbrew nadziei uwierzył nadziei, że stanie się ojcem wielu narodów zgodnie z tym, co było powiedziane: „takie będzie twoje potomstwo”. Następnie spojrzeć na św. Józefa i pozwolić, by Bóg tak zadziałał w naszym życiu, byśmy wyzbyli się ludzkich obaw i lęków.

20 marca
Lb 21,4-9, Ps 102, J 8,21-30

Potrzeba, abym i ja uwierzył słowom Jezusa. On, który przyszedł na świat po to, aby zaświadczyć o Ojcu. On, który jest z wysoka. I w moim sercu dokonać ma się wywyższenie Syna Człowieczego. Ja mam spojrzeć na Krzyż, podnieść oczy ku niebu. Wejść na drogę prowadzącą mnie do Ojca w Niebie przez Krzyż Chrystusa.

21 marca
Dn 3, 14-20.91-92.95, Dn 3, J 8,31-42

Człowiekiem wolnym staję się wtedy, gdy w moim życiu realizują się słowa Jezusa: „Jeżeli trwacie w nauce mojej, jesteście prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli”. Życie w prawdzie nauki Chrystusa potwierdza moją miłość do Niego.

22 marca
Rdz 17,3-9, Ps 105, J 8,51-59

Stać się dziedzicem obietnicy Boga. On złożył mi obietnice wiecznego życia z Nim. Czy dostrzegam, że Bóg realizuje tę obietnicę w historii mojego życia? Przecież On pamięta o swoim Przymierzu. Jest jemu wierny. Czy tak jak Bóg jest wierny słowu, które przekazał człowiekowi, ja jestem wierny Jego słowu? Odpowiem dziś szczerze na to pytanie.

23 marca
Jr 20,10-13, Ps 18, J 10,31-42

Wierzyć dziełom, których dokonuje Jezus. Trwać w nauce, która przekazywana jest przez Jezusa po dziś dzień w Kościele. Stawać się uczestnikiem znaków, które czyni Jezus przez sakramenty Kościoła. Nieść w sobie doświadczenie tego, że zostaliśmy wysłuchani przez Boga.

24 marca
Ez 37,21-28, Jr 31, J 11,45-57

Co dzisiaj jednoczy ludzi między sobą? Tym, co powinno ich jednoczyć, jest osoba Jezusa Chrystusa. On nas powinien jednoczyć. On jest Dobrym Pasterzem troszczącym się o nas. Czy w Nim odnajduję siebie
i mojego bliźniego?

25 marca
Niedziela Palmowa
Mk 11,1-10, Iz 50,4-7, Ps 22, Flp 2,6-11, Mk 14,1-15,47

Jakim okażę się człowiekiem? Tym, który rzuca palmy z radosnym okrzykiem – hosanna, a później tym samym, który będzie krzyczał: na krzyż! Tym, który go zdradzi? Wyprze się Go? Czy takim, który do końca pozostanie z Jezusem aż po krzyż?

26 marca
Wielki Poniedziałek
Iz 42,1-7, Ps 27, J 12,1-11

Być jak Maria, która namaściła Jezusowi stopy. Jego męka jest już blisko i ci, którzy są Mu bliscy, przygotowują się na to wydarzenie, oddając Mu wielką cześć, nie szczędząc środków. Nie bądźmy jak Judasz, który tylko pozornie gorszy się wydaną kwotą, myśląc o własnej korzyści z kradzieży. Nie okradajmy Jezusa z należnej Mu czci.

27 marca
Wielki Wtorek
Iz 49,1-6, Ps 71, J 13,21-33.36-38

Ile jest we mnie postawy Judasza i Piotra? Chciałoby się uciec od tego pytania. Ja sprzedaję Jezusa, nie przyznaję się do Niego. To nie ja. A przecież wymieniamy czas dla Jezusa na inne sprawy, zapominamy o modlitwie, postach, Mszy św., częstej spowiedzi. Nie przyznajemy się do tego, że wierzymy. Tylko On może nas z tego wyzwolić.

28 marca
Wielka Środa
Iz 50,4-9a, Ps 69, Mt 26,14-25

Serce człowieka pozbawione skrupułów – być tak blisko Jezusa i go zdradzić. I pragnienie Jezusa, by być blisko apostołów w czasie Paschy. To jest różnica między Bogiem a człowiekiem. Bóg, który pragnie być bliski człowiekowi, i człowiek, który szuka własnych sposobów radzenia sobie z życiem, oddalając się od Niego.

29 marca
Msza Wieczerzy Pańskiej
Wj 12,1-8.11-14, Ps 116B, 1 Kor 11,23-26, J 13,1-15

Jezus, który do końca umiłował tych, których nazywa swoimi. To mam być ja. Jezus, który służy, umywa uczniom nogi. I wzywa nas do tego, byśmy tak samo czynili. Eucharystia, która jest uobecnieniem tych zbawczych dni, wyraża miłość Boga do człowieka i do niej wzywa.

30 marca
Wielki Piątek Męki Pańskiej
Iz 52,13-53,12, Ps 31, Hbr 4,14-16; 5,7-9, J 18,1-19,42

Cisza spowija ziemię. Jezus umiera na Krzyżu. Być z Nim w czasie Jego Męki. Przeżyć ją w czasie sprawowanej liturgii. On zajął moje miejsce. Mi się sprawiedliwie należy ta kara. On jednak nie chciał mojej śmierci. On chce mojego życia. Jakże przejmujące są słowa Jezusa: „Niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto Matka twoja”.

31 marca
Wielka Sobota – Wigilia Paschalna
Wj 14,15-15,1a, Ps: Wj 15, Rz 6,3-11, Łk 24,1-12

Liturgia Słowa, która prowadzi nas przez całą historię zbawienia aż do kulminacyjnego momentu Zmartwychwstania Jezusa. On żyje. I naszym udziałem mają stać się słowa: „Nie bójcie się! Szukacie Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego; powstał, nie ma Go tu. Oto miejsce, gdzie Go złożyli.
A idźcie, powiedzcie Jego uczniom i Piotrowi: «Podąża przed wami do Galilei, tam Go ujrzycie, jak wam powiedział»”.